Základní škola speciální

Cílem základní školy speciální je rozvoj psychických a fyzických schopností a předpokladů žáků, vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní maximální zapojení do společenského života.

Důležitým úkolem základní školy speciální je vybavit žáky triviem základních vědomostí a dovedností, to znamená naučit je základům čtení, psaní a počítání. Na úspěšném zapojení do společenského života se podílí kvalita získaných vědomostí a dovedností, vztah k ostatním lidem, schopnost komunikace a navazování osobních vztahů, v neposlední řadě i osobnostní vlastnosti a povahové rysy. Mnohé vědomosti a dovednosti získané ve škole dále uplatňují při vyplňování svého volného času, tvořivé činnosti, zájmových aktivitách, rekreaci a zábavě.

Jedna z důležitých funkcí základní školy speciální je příprava žáků k dalšímu vzdělávání. Absolventi školy mohou pokračovat ve svém vzdělávání v praktické škole dvouleté a získat tak kvalifikaci k vykonávání jednoduchých pracovních činností.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!