Aktuální opatření

4. května 2020

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Předpokládali jsme, že 25. 5. 2020 otevřeme pracoviště pro děti 1. stupně, dle prvotního harmonogramu rozvolňování opatření. Již jsme řádně připravili na různé varianty, opatření – zakoupili potřebné hygienické, desinfekční a ochranné prostředky včetně štítů.
Dle aktuálních dokumentu MŠMT ze dne 30.4.2020 školy našeho typu jsou zavřeny do 30.6.2020. Viz přiložený dokument str. 8 „ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku“.
I nadále budeme s Vámi v kontaktu na dálku, telefonicky, e-mailem, přes FB, on-line vzdělávání. Dle potřeb dopravovat výukové materiály, didaktické a kompenzační pomůcky přímo do místa bydliště žáka, poskytovat individuální výuku. Za účelem nabídky pomoci Vás budou telefonicky kontaktovat i třídní učitelé. Pokračujeme v individuálním hlídání žáků po dobu celého dne s pauzou pro oběd pro Vaše dítě. Po obědě je možné dítě opět přivést na hlídání. Své požadavky směřujte mně  - ředitelce školy. 
Aktuální informace a změny týkající se oblasti speciálního školství se Vám budu snažit opět podat obratem uveřejněním na webu školy. Případné dotazy prosím směrujte na vedení školy.
Přejeme vám hodně sil, trpělivosti, energie, a hlavně pevné zdraví.

Za kolektiv zaměstnanců školy
PaedDr. Magda Kumprechtová
Ředitelka školy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020